top of page

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT (EPC)

 

Het EPC ?

Het EPC dient verplicht opgemaakt te worden bij verkoop of verhuur van elke aparte wooneenheid die autonoom kan functioneren.  Bijvoorbeeld per huis, per appartement, per studio, per sociale woning, per serviceflat (behalve wanneer men werkt met een dagprijs, in plaats van een huurovereenkomst), per vakantiewoning, per chalet, …  Het EPC bevat een energiescore die aangeeft hoe zuinig de wooneenheid is om mogelijke kopers of huurders te informeren. 

Het EPC legt geen eisen op aan het gebouw.

 

Wat zegt de wetgeving ?

De verkoper of verhuurder dient over een EPC te beschikken op het ogenblik dat hij een woning te koop of te huur aanbiedt (bv. op een website, in een streekkrant, enzovoort).  Het is verplicht om bij voorkeur de energiescore / het kengetal ofwel de unieke code van het EPC uit de energieprestatiedatabank te vermelden in elke advertentie die men publiceert voor de verkoop of verhuur.  De verkoper of verhuurder dient het EPC voor te leggen aan (potentiële) kopers of huurders.  Bij verkoop van de woning draagt de verkoper het originele EPC over aan de koper.  In de notariële verkoopakte worden de  gegevens van het EPC opgenomen.  Bij verhuur van de woning krijgt de huurder een kopie van het EPC en wordt het EPC vermeld in de huurovereenkomst.  De verhuurder houdt het originele EPC.

 

Geldigheidsduur van de keuring ?

Het EPC blijft 10 jaar geldig.  Er dient geen nieuw EPC opgemaakt te worden wanneer het EPC nog geldig is bij een nieuwe verkoop of verhuur.  Als de woning ondertussen energiezuiniger werd, mag een nieuw EPC opgemaakt worden.

 

-  LET OP  -

Er worden controles uitgevoerd door de Vlaamse overheid / het Vlaams Energie Agentschap (VEA) op het al dan niet aanwezig zijn van het EPC in de energieprestatiedatabank.  Men voert tevens controles uit of de energiescore of het kengetal vermeld wordt in alle advertenties.  Met boetes vanaf 500 EUR. 

Het EPC blijft 10 jaar geldig, dus stel je in orde bij het begin van de verkoop of verhuur en

vermijd deze hoge boete !

 

Werkwijze voor de opmaak van het EPC ?

Onze energiedeskundigen type A zijn erkend door de Vlaamse overheid / het Vlaams Energie Agentschap (VEA).  Voor de opmaak van het EPC komt de energiedeskundige type A ter plaatse.  Hij inspecteert het goed, voert de nodige metingen uit en verzamelt alle gegevens.  Dit volgens een opgelegd inspectieprotocol. 

Na berekeningen op kantoor worden de gegevens ingegeven in de EPC- / EPACT-software.  Het EPC wordt vervolgens gegenereerd, hierbij wordt een energiescore of kengetal verkregen en een unieke code aangemaakt in de energieprestatiedatabank.  Het origineel EPC wordt ondertekend door de energiedeskundige type A en per post toegestuurd naar de eigenaar.  Het ondertekend EPC is een officieel document bij verkoop of verhuur.

 

KEURING ELEKTRICITEIT

 

De elektrische keuring ?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen installaties in gebruik genomen vóór 1 oktober 1981 en installaties in gebruik genomen na 1 oktober 1981.  De elektrische keuring wordt gebaseerd op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) waarbij het keuringsverslag conform of niet-conform kan zijn.

 

Wat zegt de wetgeving ? 

Elektrische installatie in gebruik genomen vóór 1 oktober 1981

Bij verkoop van een woning met een installatie die dateert van vóór 1981 zijn bijzondere regels van toepassing.

De installatie dient gekeurd en getoetst te worden aan de huidige minimale veiligheidseisen volgens het AREI. 

Als u een woning of appartement verkoopt met een elektrische installatie die in gebruik werd genomen vóór 1 oktober 1981, dan bent u verplicht om een keuring van uw elektrische installatie te laten uitvoeren.  Enkel als u al een gelijkvormigheidsverslag gebaseerd op AREI hebt, is dit niet nodig. 

 

Veelvoorkomend praktijkvoorbeeld

In vele gevallen, bij keuringen van woningen of appartementen met een elektrische installatie in gebruik genomen vóór 1 oktober 1981, is de elektrische installatie nog nooit gekeurd geweest.  Een oude installatie beschikt bijgevolg niet over een gelijkvormigheidsverslag, een ééndraadschema of een situatieplan.  De elektrische installatie moet dan gekeurd worden voor verkoop in de staat zoals deze zich bevindt.  In de meeste gevallen zullen er opmerkingen zijn bij de keuring, het keuringsverslag zal niet-conform zijn maar is geschikt voor verkoop en vormt een officieel document.

Bij een niet-conform keuringsverslag voor woningen of appartementen met een elektrische installatie in gebruik genomen vóór 1 oktober 1981 moet de verkoper de elektrische installatie niet aanpassen, het is de koper (de nieuwe eigenaar) die de aanpassingswerken moet verrichten en de installatie binnen de 18 maanden na datum verkoopakte opnieuw moet laten keuren.  Kosten voor de aanpassing van de elektrische installatie en herkeuring zijn voor rekening van de koper. 

Het keuringsverslag moet u bij verkoop kunnen voorleggen.  Zonder keuringsverslag kan de verkoop niet doorgaan.

 

Elektrische installatie in gebruik genomen na 1 oktober 1981

Elektrische installaties die na 1 oktober 1981 in gebruik werden genomen, zijn gekeurd vóór indienststelling en koppeling aan het elektriciteitsnet en zouden over een keuringsverslag, ééndraadschema en situatieplan moeten beschikken.  Deze installaties dienen elke 25 jaar herkeurd te worden (wettelijk verplicht).  Het attest van de eerste keuring of herkeuring volstaan bij de verkoop.

 

Algemeen

Alle elektrische installaties, ongeacht wanneer ze in gebruik genomen werden, moeten bij een wijziging, verzwaring of uitbreiding gekeurd worden door een erkend controle organisme.   

 

Geldigheidsduur van de keuring ?

Elektrische installatie in gebruik genomen vóór 1 oktober 1981

Oude installaties die nooit aangepast of gekeurd zijn, zullen een niet-conform keuringsverslag krijgen bij keuring.

Dit niet-conform keuringsverslag is geldig voor verkoop en blijft geldig tot de woning of het appartement verkocht is en de notariële verkoopakte verleden is.  De koper heeft dan 18 maanden na het verlijden van de notariële verkoopakte de tijd om aanpassingswerken uit te voeren en een herkeuring aan te vragen.  Indien de koper nog niet klaar is met de werken of renovatie, kan hij uitstel aanvragen bij de FOD Economie. 

 

Elektrische installatie in gebruik genomen na 1 oktober 1981

Een conform keuringsverslag blijft 25 jaar geldig. 

Een niet-conform keuringsverslag impliceert dat de installatie binnen de 12 maanden na keuring in orde moet gebracht worden en herkeurd worden door hetzelfde keuringsorganisme. 

 

Werkwijze voor de opmaak van de elektrische keuring ?

De erkende keurder van de elektrische installatie komt ter plaatse, kijkt de elektrische installatie na, voert de metingen uit en stelt het keuringsverslag op.

Er dient per meternummer / per meterkast een keuringsverslag opgemaakt en aangevraagd te worden.  

Indien u twee meterkasten / meternummers heeft, gelieve dit te vermelden bij aanvraag.  De meerkost voor de keuring van de tweede meter is 100 EUR incl. BTW.

 

KEURING MAZOUTTANK

 

De keuring mazouttank ?

De stookolietank dient regelmatig gecontroleerd te worden.  Hoe vaak dat dient te gebeuren, hangt af van het volume van de tank, de plaatsing ervan (ondergronds of bovengronds) en de ligging (binnen of buiten de waterwingebieden en beschermingszones).  Een ‘ondergrondse tank’ is een tank die in de grond is ingegraven.  Een tank in een kelder is dus een ‘bovengrondse tank’.

 

Wat zegt de wetgeving ? 

Tank voor de opslag van minder dan 5000 kg stookolie

Een stookolietank voor de opslag van minder dan 5000 kg stookolie, heeft volgende onderhoudsverplichtingen:

Een ondergrondse stookolietank moet om de 5 jaar gecontroleerd worden.

Een bovengrondse stookolietank moet sinds 1 maart 2009 na ingebruikname niet meer periodiek gecontroleerd  worden. Alleen de controle bij de plaatsing is verplicht.

 

Hebt u een bovengrondse tank die vóór 1 maart 2009 in gebruik werd genomen?

Dan bepaalt de ‘datum voor volgende controle’ op het laatste onderhoudsattest of er nog controle nodig is.

  • Staat er op het laatste onderhoudsattest dat de volgende controle op 1 maart 2009 of een latere datum moet gebeuren?  Dan bent u niet verplicht uw tank periodiek te laten keuren.

  • Staat er op het laatste onderhoudsattest dat de volgende controle op een datum vóór 1 maart 2009 moet gebeuren?  Dan bent u verplicht de bovengrondse tank nog een laatste keer te laten controleren.

 

Tank voor de opslag van 5000 kg stookolie of meer

Een stookolietank voor de opslag van 5000 kg stookolie of meer heeft volgende onderhoudsverplichtingen.

Een ondergrondse stookolietank moet minstens tweejaarlijks een beperkt onderzoek ondergaan (dit moet jaarlijks gebeuren als de tank in een waterwingebied of beschermingszone ligt) en moet om de 15 jaar een grondig algemeen onderzoek ondergaan (dit moet om de 10 jaar gebeuren als de tank in een waterwingebied of beschermingszone ligt).  Ondergrondse tanks van gewapende, thermohardende kunststof zijn vrijgesteld van het grondig algemeen onderzoek.

Een bovengrondse stookolietank moet om de 3 jaar een beperkt onderzoek ondergaan.  Als de tank een inhoudsvermogen van meer dan 20.000 liter heeft, moet deze bijkomend om de 20 jaar een algemeen onderzoek ondergaan.

 

Werkwijze voor de opmaak van de keuring mazouttank ?

Bij iedere controle of onderzoek stelt de erkende keurder een certificaat op voor de eigenaar of exploitant.  Daaruit blijkt dat de tank al dan niet voldoet aan de wettelijke bepalingen.

 

bottom of page