top of page

!! NIEUW !!   ASBESTINVENTARIS 

 

Hieronder kan u alles terugvinden over het nieuwe asbestattest.

TARIEVEN

Wij werken met een all-in prijs voor al onze keuringen !

Wat is bij ons het grote verschil met andere firma's?

Alle staalnames en asbestanalyses van het labo, die nodig zijn volgens het inspectieprotocol (zie lijst hieronder), zijn bij ons inbegrepen... zo komt u niet voor verrassingen te staan en heeft u geen enkele meerkost te betalen na het plaatsbezoek !

Onze tarieven zijn vaste tarieven, inclusief ALLE kosten:

- inclusief BTW

- inclusief verplaatsingskosten

- inclusief de kosten voor staalname volgens het inspectieprotocol voor de asbestinventaris !

- inclusief de kosten voor labo-analyse van deze stalen !

- inclusief de kost voor het afleveren van het attest door OVAM en inclusief de bijdrage voor de certificatie-instelling

- onderstaande prijzen zijn niet van toepassing voor exclusieve villa's, boerderijen met stallingen (asbest) of uitzonderlijk vastgoed (gelieve hiervoor een offerte aan te vragen)

TARIEVEN ASBESTINVENTARIS

695 EUR I Appartement

795 EUR I Rijwoning

845 EUR I Halfopen woning

895 EUR I Vrijstaande woning

ASBESTINVENTARIS VERPLICHT VANAF 23 NOVEMBER 2022

 

In de Vlaamse gebouwen zouden nog ruim 2 miljoen ton asbesttoepassingen aanwezig zijn.  De Vlaamse Regering wil daarom zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen in kaart brengen.  Het asbestinventarisattest moet hiervoor zorgen. 


Vanaf 23 november 2022 is een asbestinventaris verplicht bij elke overdracht van een toegankelijke constructie met risicobouwjaar en een oppervlakte van minimum 20 m²

Toegankelijke constructie: 

Een toegankelijke constructie is elke constructie die men kan betreden. 

Een constructie kan binnen betreden worden als ze minstens bestaat uit een dak dat gedragen wordt door constructie-elementen, en als een mens er normaal in kan staan of lopen. 

Minstens een dak is een vereiste, al wordt het dak gedragen door 1 paal.

 

Risicobouwjaar:

Voor het bepalen van het riscobouwjaar wordt het jaareinde opbouw of de eerste ingebruikname bedoeld.  Dit jaartal kan men terugvinden op de kadastrale legger.

Het gebruik van asbest in België werd pas in 2001 verboden.  Daarom moeten enkel gebouwen met een riscobouwjaar van 2000 of ouder over een asbestattest beschikken.  

Oppervlakte:

Hierbij wordt de vloeroppervlakte bedoeld, de loodrechte, horizontale projectie op het maaiveld van het dak gemeten aan de buitenzijden.
De som van alle toegankelijke constructies op het perceel dient groter of gelijk te zijn aan 20 m².
 

Wat staat er in het asbestattest ?​

De asbestinventaris beschrijft welke materialen asbest bevatten, wat de staat is van de asbesttoepassing en hoe het asbesthoudend materiaal veilig kan beheerd of verwijderd worden.

Op basis van dit verslag levert de OVAM voor elk eigendom een uniek asbestattest af met conclusie 'asbest-veilig- of 'niet-asbest-veilig'. 

De inhoud van het attest moet bekend gemaakt worden aan de koper van het pand bij het ondertekenen van het compromis en wordt daarna opgenomen in notariële akte.

Vanaf 1 mei 2025 moet er ook bij de ondertekening van het compromis bij de verkoop van een kavel in een mede-eigendom een asbestinventarisattest van de gemeenschappelijke delen aanwezig zijn.

Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een woning of een gebouw ouder dan bouwjaar 2001 over een asbestattest beschikken.

Zo wil men in 2040 naar een asbestveilig Vlaanderen.

Moet dan alle asbest verwijderd zijn in 2040 ?


Neen.  In 2018 keurde de Vlaamse Regering het Actieplan Asbestafbouw  goed.  Dit plan bevat verschillende maatregelen om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken.  
Asbestveilig wil niet zeggen asbestvrij.  Enkel niet risicovolle asbesttoepassing mogen dan nog in een gebouw aanwezig zijn.  Een asbesttoepassing is risicovol wanneer het een verhoogde kans heeft op vrijgave van asbestvezels.  Beschadiging, veroudering of verwering werkt dit in de hand.

WERKWIJZE BIJ DE OPMAAK VAN DE ASBESTINVENTARIS

Onze gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie (ADI) maken de asbestinventaris voor uw appartement of woning op.  

De asbestdeskundige werkt volgens een opgelegd inspectieprotocol.  Dit inspectieprotocol asbestinventarisatie beschrijft de standaardprocedure en regelgeving hoe een asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd.

De keurder raadpleegt bewijsdocumenten met betrekking tot het goed, voert een visuele inspectie uit en neemt stalen voor analyse van asbest(verdachte) materialen.  De asbestdeskundige dient hiervoor een vooropgelegd inpectieprotocol te volgen.

Volgens het inspectieprotocol kan een staalname voor laboanalyse noodzakelijk zijn van onderstaande lijst materialen om het materiaal als niet-asbesthoudend te kunnen identificeren:

 • Pleisterwerk

 • Leidingisolatie rond buizen van de verwarming

 • ‘Pical’ of asbestboard

 • Zwarte lijmlaag onder vinylvloeren 

 • Vinylvloer zelf

 • Mastiek of kit aan ramen en voegen

 • Bitumen, roofing, teer

 • Buitengevel-crepi

 • Tegellijm in geval deze zichtbaar is

 • Elk asbestverdacht materiaal dat de asbestdeskundige wil identificeren als niet asbesthoudend​

 • Spuitlagen, bevlokking

Zoals hierboven vermeld is, dienen onze keurders, conform het inspectieprotocol en regelgeving, voor bepaalde asbest(verdachte) toepassingen in en rond het gebouw mogelijks een aantal stalen te nemen.  

 

De eigenaar of opdrachtgever kan steeds staalname weigeren:

Dit heeft echter invloed op het asbestattest.  Als de asbestdeskundige geen monster neemt van asbestverdacht materiaal, wordt het automatisch beschouwd als asbesthoudend.  Vermijd dat bepaalde delen onterecht beschouwd worden als asbesthoudend. 

Regelgeving uit het inspectieprotocol in verband met staalname:

'Een weigering van de eigenaar om een monster te nemen is geen onderzoeksbeperking.
Indien de asbestdeskundige het materiaal volgens het inspectieprotocol als asbestverdacht dient te beschouwen en een monster moet nemen om het als niet-asbesthoudend te kunnen identificeren, dan blijft het (indien geen monstername mag of kan) materiaal gewoon asbest(verdacht) en kan het niet niet-asbesthoudend verklaard worden. 

De asbestdeskundige moet het monsternamepunt achterlaten in een toestand waarbij geen asbestvezels kunnen vrijkomen.  Om het risico op asbestvezelvrijgave te minimaliseren, dient het monstername-punt afgeplakt te worden met tape.  De opdracht om het monstername-punt esthetisch te herstellen wordt niet opgelegd aan de van de asbestdeskundige.'

Voor de opmaak van de asbestinventaris zijn daarom soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig (behang, vinylvloeren, pleisterwerk,…).  De asbestdeskundige zal het monsternamepunt duurzaam fixeren of inkapselen door middel van tape.  De asbestdeskundige zal het monsternamepunt niet (esthetisch) herstellen.  Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet.    

bottom of page